Filled Under:

Tidak Tahu Berapa Nisbah Pembayaran FIDYAH , Wajib baca Ini DAN SEGERALAH BAYAR .
Dalam bahasa Arab kata "fidyah" adalah bentuk masdar dari kata dasar "fadaa", yang artinya mengganti atau menebus. Adapun secara terminologis (istilah) fidyah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti suatu ibadah yang telah ditinggalkan.

Misalnya, fidyah yang diberikan akibat ditinggalkannya puasa Ramadhan oleh orang lanjut usia yang tidak mampu melaksanakannya, atau oleh keluarga orang yang belum sempat meng-qadha atau mengganti puasa yang ditinggalkannya (menurut sebahagian ulama). Dengan memberikan fidyah tersebut, gugurlah suatu kewajiban yang telah ditinggalkannya. Bagi wanita yang tidak bepuasa kerana hamil atau menyusui maka ia dibenarkan untuk tidak berpuasa. Jika ia tidak berpuasa kerana khuatir terhadap dirinya sendiri atau pada diri dan bayinya maka ia hanya wajib mengganti puasanya selepas bulan Ramadhan dan tidak ada kewajiban membayar fidyah.Jika ia tidak berpuasa kerana bimbang terhadap anak atau bayinya saja maka ia wajib meng-qadha 'dan membayar fidyah sekaligus.

Berapakah Besarnya Fidyah? Untuk dapat mengetahui berapa besar fidyah bagi tiap orang miskin yang perlu diberi makan tersebut, dapat dilihat pada beberapa nash hadits yang digunakan sebagai rujukan: Dalam hadis riwayat Daruquthniy dari Ali bin Abi Talib dan dari Ayyub bin Suwaid, menyatakan perintah Rasulullah SAW kepada seorang lelaki yang melakukan jima 'atau berhubungan badan dengan isterinya di suatu siang di bulan Ramadhan untuk melaksanakan kaffarat atau denda berpuasa selama dua bulan berturut-turut.Dalam hadis menyebutkan bahawa kerana laki-laki tersebut tidak mampu melakukan itu maka ia harus membayar denda 1 araq (bakul) mengandungi 15 sha 'kurma. 1 Sha 'terdiri dari 4 mud, sehingga kurma yang diterima oleh lelaki itu sebanyak 60 mud, untuk diberikan kepada 60 orang miskin (untuk menggantu puasa dua bulan).Sedangkan 1 mud sama dengan 0,6 Kg atau 3/4 Liter. Oleh sebab itu, besarnya fidyah yang biasa diberikan kepada
fakir miskin sekarang ini adalah 1 mud = 0,6 Kg atau 3/4 liter beras untuk satu hari puasa.

Berbagai pendapat lain yang juga menyatakan besarnya fidyah -dengan menggunakan sebuah nash hadits sebagai rujukan- kami anggap lemah. Lantaran hadits yang digunakannya telah dinilai oleh Muhhadditsin (para penyelidik hadits) sebagai hadits dha'if. Sedangkan yang menggunakan dasar qiyas (analogi) pun, kami anggap lemah lantaran bertentangan dengan nash hadits.

 Beberapa pendapat lain tentang besarnya fidyah tersebut yakni; 1) pendapat yang menyatakan bahwa besarnya fidyah itu sebesar 2,8 Kg bahan makanan pokok, beras misalnya. Dimana pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud dari Salmah bin Shakhr, yang menyatakan bahawa dalam peristiwa seorang lelaki berbuat jima 'pada siang hari di bulan Ramadhan, Rasulullah SAW menyuruh lelaki itu untuk memberikan 1 wasaq kurma, dimana 1 wasaq terdiri dari 60 sha, sehingga setiap orang miskin akan mendapatkan kurma sebanyak 1 sha. 2) pendapat yang menyatakan bahwa besamya fidyah tersebut sebanyak 1/2 sha bahan makanan pokok, dengan dasar hadits riwayat Ahmad dari Abu Zaid Al Madany, yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang lelaki yang berbuat dzihar (menyamakan isteri dengan ibunya) untuk memberikan 1/2 wasaq kurma kepada 60 orang miskin, dan 3) pendapat yang menyatakan bahwa besarnya fidyah itu sama dengan fidyah atas orang yang bercukur ketika sedang ihram, yakni sebesar 1/2 sha atau 2 mud .

 Tiga pendapat itu dinilai lemah. Dalil-dalil yang kuat menunjukkan besarnya fidyah yang biasa diberikan kepada fakir miskin sekarang ini adalah 1 mud atau 0,6 Kg atau 3/4 liter beras untuk satu hari puasa.Bolehkah Fidyah dengan Wang? Fidyah adalah pengganti dari suatu ibadah yang telah ditinggalkan, berupa sejumlah makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Dengan mengamati definisi dan tujuan fidyah yang merupakan santunan kepada orang-orang miskin, maka boleh saja memberikan fidyah dalam bentuk wang.Lantaran bagaimana jika orang miskin tersebut, sudah cukup mempunyai bahan makanan. Bukankah lebih baik memberikan fidyah dalam bentuk wang, agar dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan akhir bahwa kewajiban fidyah boleh dilaksanakan dengan mengganti uang, jika sekiranya lebih bermanfaat. Namun jika ada indikasi bahawa wang tersebut akan digunakan untuk foya-foya, maka kita wajib memberikannya dalam bent uk bahan makanan pokok.